Organizator:

Sąd konkursowy - TTM

Podziel się

Panel ekspertów to wyselekcjonowany zespół, w którego skład wchodzą wybitni specjaliści reprezentujący odpowiednie dziedziny życia gospodarczego. Poznaj ekspertów konkursu o Złoty Medal targów TTM!

Wiesław Zwierzycki - Przewodniczący panelu ekspertów

Długoletni profesor (tytuł profesora od 2000 r.)w Instytucie Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych Politechniki Poznańskiej.

W latach 1999-2020 dyrektor Instytutu. Zatrudniony najpierw na Wydziale Maszyn Roboczych i Pojazdów, po reorganizacji na Wydziale Inżynierii Transportu a po ostatniej reformie na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu.

Opiekun licznych prac inżynierskich, magisterskich i doktorskich, autor recenzji w przewodach habilitacyjnych i profesorskich. Autor i współautor ok. 200 publikacji wydanych drukiem, w tym licznych opracowań książkowych.

Aktywny środowiskowo: członek Polskiego Towarzystwa Tribologicznego i Polskiego Towarzystwa Silników Spalinowych, członek Rady Naukowej Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu do r. 2019 ( w latach od 2008 do 2019 – przewodniczący rady), wieloletni wiceprzewodniczący Sekcji Podstaw Eksploatacji KBM PAN, członek Komitetu Budowy Maszyn PAN (2016-2020), członek i przewodniczący Komitetu Oceny Bezstronności w Transportowym Dozorze Technicznym itp.

Odznaczony w r. 2014 Medalem im Profesora Stefana Zięby za całokształt osiągnieć naukowych w dziedzinie budowy pojazdów i maszyn,  Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Medalem za długoletnia służbę oraz licznymi nagrodami JM Rektora PP za działalność naukową i organizacyjna. Współpracuje z licznymi jednostkami gospodarczymi, głównie przy realizacji projektów badawczych i rozwojowych.

 

Marcin Ślęzak

Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego.

Specjalista z zakresu silników spalinowych, diagnostyki pojazdów i ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z motoryzacji. Znawca tematyki związanej z pojazdami samojezdnymi oraz elektromobilnością.
Współautor projektów aktów prawnych z dziedziny transportu drogowego. Wykonawca prac studialnych, badawczych i wdrożeniowych ze szczególnym uwzględnieniem elementów i podsystemów inteligentnych systemów transportowych oraz systemów informatycznych pojazdów. Kierownik i wykonawca kilkunastu krajowych projektów badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz wykonawca i ewaluator w międzynarodowych projektach badawczych finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

 

 

Jerzy Merkisz

Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej, z którą związał także całą swoją karierę zawodową i naukową i na której zdobył wszystkie stopnie naukowe (dr – 1978; dr hab. – 1992) oraz tytuł naukowy profesora (1997). Obecnie jest zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego (od 1999) tej uczelni i pełni funkcję Kierownika Zakładu Silników Spalinowych. W latach 1993-2021 był dyrektorem Instytutu Silników Spalinowych i Transportu.

Głównym obszarem Jego działalności naukowej jest budowa i eksploatacja maszyn – silniki spalinowe, a zwłaszcza ich ekologiczne aspekty. Ponadto zajmuje się transportem i ekologią transportu, w tym systemami diagnostyki pokładowej OBD. Jest inicjatorem, autorem i koordynatorem koncepcji oraz metodyki badań dotyczącej emisji związków szkodliwych spalin w rzeczywistych warunkach eksploatacji (RDE – Real Driving Emissions) wszelkich środków transportu, w których zastosowano silniki spalinowe, przy wykorzystaniu aparatury pomiarowej mierzącej te emisje „on-board”.

Profesor pełni wiele funkcji organizacyjnych związanych z nauką i ma znaczące osiągnięcia we współpracy z polskim przemysłem, głównie motoryzacyjnym. 

Jest autorem i współautorem 45 monografii i podręczników akademickich, 13 patentów, oraz ponad 690 artykułów, 440 referatów (krajowych i zagranicznych) i 390 prac badawczych dla przemysłu.

Dużą część swojej twórczej pracy poświęca kształceniu młodych pracowników nauki. Wypromował 47 doktorów, jest promotorem 8 prac doktorskich w toku. Jest autorem 48 opinii o dorobku kandydatów do tytułu naukowego profesora, 88 recenzji prac habilitacyjnych i 87 recenzji prac doktorskich.

 

Jerzy Kupiec

Absolwent  Wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Poznańskiej na którym uzyskał tytuł zawodowy mgr inż. w 1998r. W roku 2001 ukończył Podyplomowe Studium Kryminalistycznej Rekonstrukcji Wypadków Drogowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Aktualnie jest adiunktem w Instytucie Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych od 2005r. w którym to uzyskał tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Prowadzi zajęcia ze studentami z zakresu budowy i diagnostyki pojazdów samochodowych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu. Jest współautorem autorem podręcznika kwalifikacja M.18.1. „Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych” wydanym przez WKiŁ. Posiada uprawnienia diagnosty samochodowego w pełnym zakresie od 2006r. oraz prawo jazdy kategorii A, B, C. Był kierownikiem oraz czynnym diagnostą SKP PO/042 w latach 2006 do 2014r.

 

Ryszard Nawrowski

Dyplom magistra inżyniera elektryka w specjalności Elektrotechnika Przemysłowa profesor uzyskał 10 września 1974 roku. Od 1 października 1974 roku podjął pracę w Instytucie Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej na stanowisku asystenta stażysty. W dniu 1 października 1975 roku awansował na stanowisko asystenta, a 1 października 1977 roku na stanowisko starszego asystenta.

W dniu 27 kwietnia 1982 roku obronił na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej rozprawę doktorską. Od 1 października 1982 został zatrudniony na stanowisku adiunkta. 

Od 1 sierpnia 1989 roku do 31 grudnia 1994 roku został zatrudniony na stanowisku docenta. W okresie od 15 maja do 15 września 1991 roku odbył staż naukowy w Technische Hochschule Darmstadt. Od 1 września 1991 roku do 31.08.2002 roku był dyrektorem Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. W dniu 1 stycznia 1995 roku został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 5-ciu lat, a od 1 stycznia 2000 roku na czas nieokreślony.

Od dnia 1 października 2001 roku pełni funkcję kierownika Zakładu Podstaw Elektrotechniki w Instytucie Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Od 1 września 2002 do 31.08.2008 roku był dziekanem wydziału. Od 2008 do 2016 – dyrektor instytutu oraz przewodniczący komisji Senatu PP ds. awansów.