Organizator:

Sąd konkursowy - Poleco

Podziel się

Panel ekspertów to wyselekcjonowany zespół, w którego skład wchodzą wybitni specjaliści reprezentujący odpowiednie dziedziny życia gospodarczego. Poznaj ekspertów konkursu o Złoty Medal targów Poleco!

Marek Sozański - Przewodniczący panelu ekspertów

Nauczyciel akademicki, wieloletni kierownik Zakładu Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska Instytutu Inżynierii Środowiska Politech­niki Poznańskiej. Dyscyplina i specjalność naukowa: inżynieria środo­wiska, technologia uzdatniania wody. Tematyka jego prac badawczych obejmuje: modelowanie, optymalizację procesów i technologii zakładów uzdatniania i odnowy wody, gospodarkę osadową, reologię osadów, pla­nowanie eksperymentów i badań przedprojektowych.

Autor i współautor ponad 450 publikacji naukowych, monografii i pod­ręczników akademickich, opracowań przeglądowych, opinii i ekspertyz technicznych, autor licznych wdrożeń, głównie z zakresu technologii uzdatniania wody, konsultant przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji, instytutów badawczych, firm projektowych, producentów urządzeń.

Wieloletni członek Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, Sekcji Inżynierii Sanitar­nej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Komitetów Naukowych i Rad Programowych wielu konferencji naukowych krajowych i zagra­nicznych, redakcji czasopism naukowych i naukowo-technicznych, wie­loletni wiceprezes Wielkopolskiego Oddziału PZITS.

 

 

Krystyna Konieczny

Profesor jest absolwentką Politechniki Śląskiej Wydziału Chemicznego. Stopień naukowy dra nauk technicznych uzyskała w 1989r.,dra habilitowanego w 2000 r., a tytuł profesora w 2007 r. w dyscyplinie: inżynieria środowiska. Zatrudniona była na stanowisku profesora zwyczajnego w Politechnice Śląskiej. W trakcie swojej ponad 50 – letniej pracy pełniła wiele funkcji na Politechnice Śląskiej. W latach 2003 -2009 była z-cą dyrektora ds Dydaktyki w Instytucie Inżynierii Wody i Ścieków, a w latach 2008-2012 pełniła funkcję prodziekana ds. Nauki i Organizacji na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki. Naukowe działania pani Profesor są szczególnie widoczne w rozwoju młodej kadry. Wypromowała wielu dyplomantów. Była promotorem 7 doktoratów, recenzowała 17 prac doktorskich. Była powoływana przez Centralną Komisję ds. Nauki na Recenzenta zarówno oceny dorobku habilitacyjnego 22 razy, jak i dorobku profesorskiego (Super Recenzent 6 razy). Jest autorką licznych publikacji (ponad. 200) w renomowanych czasopismach naukowych oraz innych publikacji: na konferencjach zagranicznych (120), w monografiach i książkach (72) oraz patentów (4). Recenzowała 6 wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora, oraz 15 wniosków o mianowanie na stanowisko profesora. Jest współtwórcą szkoły naukowej związanej z zastosowaniem technik membranowych w inżynierii środowiska. Jest autorem 3 książek współautorskich(1997, 2005 i 2011), wielu rozdz. do książek w j.ang, była kierownikiem 7 grantów i wykonawcą 2.

 

Tomasz Mróz

Profesor w Instytucie Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych Politechniki Poznańskiej – specjalność naukowa: ciepłownictwo i gospodarka energetyczna. Autor oraz współautor ponad 130 recenzowanych publikacji dotyczących planowania energetycznego, zarządzania energią w środowisku zabudowanym oraz systemów technicznego wyposażenia budynków.

Niezależny konsultant, projektant instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, ogrzewania i chłodzenia – uprawnienia projektowe bez ograniczeń od 1996 r. Autor i współautor ponad 100 wdrożonych projektów instalacji technicznego wyposażenia budynków biurowych, hoteli, szpitali i budynków mieszkalnych, między innymi: biurowiec PFC w Poznaniu, budynek biurowo-hotelowy Andersia Tower w Poznaniu, Hotel Hyatt w Warszawie, Hotel Aquarius w Kołobrzegu, Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu, budynek biurowy Delta w Poznaniu, Budynek biurowy Skalar w Poznaniu, Centrum Handlowe Kaskada w Szczecinie, Centrum Handlowe Avenida w Poznaniu, Galeria Centrum w Łodzi, zespół budynków mieszkalnych Ataner w Poznaniu, ul. Towarowa.