Organizator:

Sąd konkursowy - Polagra Premiery

Podziel się

Panel ekspertów to wyselekcjonowany zespół, w którego skład wchodzą wybitni specjaliści reprezentujący odpowiednie dziedziny życia gospodarczego. Poznaj ekspertów konkursu o Złoty Medal targów Polagra Premiery!

Grzegorz Skrzypczak - Przewodniczący sądu konkursowego

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu: Absolwent Wydziału Rolniczego dawnej Akademii Rolniczej w Poznaniu (1975 r.). Obecnie kierownik Katedry. W latach 1991-1996 był Prodziekanem Wydziału Rolniczego ds. Studiów, natomiast w latach 1996-2002 Dziekanem tegoż wydziału. Następnie w latach 2002-2008 był Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. Funkcję Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego sprawował w latach 2008-2016 r. (dwie czteroletnie kadencje). Był Wiceprzewodniczącym Kolegium Rektorów Uczeni Akademickich i PAN m. Poznania. Niestrudzony propagator wiedzy na kursach, szkoleniach i spotkaniach z producentami z zakresu integrowanej ochrony roślin i stosowania herbicydów. Opublikował ponad 250 prac, w tym 150 oryginalnych prac naukowych i artykułów oraz ponad 100 innych opracowań i zaleceń praktycznych. Szczególnie zasłużony na rzecz rozwoju rolnictwa nie tylko wielkopolskiego, studiów rolniczych, badań naukowych oraz życia gospodarczego i kulturalnego środowisk wiejskich.

 

 

Jacek Przybył

Profesor zatrudniony jest na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Jest profesorem nauk rolniczych. Jego działalność badawczo-naukowa dotyczy obszaru inżynierii rolniczych procesów produkcji i eksploatacji maszyn rolniczych.

Opublikował łącznie prawie 600 różnych opracowań naukowych, podręczników akademickich, monografii i prac popularno-naukowych. Współpracuje z instytutami naukowymi i uniwersytetami zagranicznymi, jest członkiem Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej, European Society of Agricultural Engineering i International Institute for Beet Research.

Jest przedstawicielem naszego kraju w komisji ekspertów AGRITECHNICA Neuheiten-Aktion Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.V. tj. komisji ds. nowości targów Agritechnica w Hanowerze.

Tadeusz Pawłowski

Od 2020 r Sieć Badawcza Łukasiewicz-Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych – Główny Specjalista.
Od 1979-2020 r. praca w Przemysłowym Instytucie Maszyn Rolniczych na stanowiskach od stażysty konstruktora do prof. nadzw.
Absolwent Technikum Mechanizacji Rolnictwa 1974 r., Politechniki Poznańskiej 1979 r. Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów.
Od 2003 roku do 2017 Dyrektor Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych wiodącej placówki działającej w ważnym sektorze gospodarki, jakim jest przemysł maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych. Instytut znacząco przyczynił się do odbudowy i rozwoju tych branż, wpływając na wzrost ich innowacyjności i konkurencyjności m.in. poprzez ścisłą współpracę Instytutu Naukowo-Badawczego z przedsiębiorstwami. Efektem tej współpracy - realizowanych wspólnych projektów i wdrażania innowacyjnych technologii było zwiększanie kreatywności producentów maszyn, a w konsekwencji ich silna pozycja na rynku krajowym i rynkach zagranicznych. Instytut skupił wokół siebie ok. 200 przedsiębiorstw sektora MSP. Liczne produkty będące wynikiem współdziałania Instytutu z przemysłem trafiają na rynki międzynarodowe, tworząc sukcesy ekonomiczne firm oraz uzyskując liczne wyróżnienia na targach i wystawach wynalazków. Do szczególnych osiągnięć Instytutu, oprócz bieżącej współpracy z przemysłem, należy zaliczyć zrealizowanie wielu różnych grup projektów; Badań Stosowanych (PBS), projektów europejskich, Programu Inno-Tech, wsparcia patentowego, projektów rozwojowych oraz projektów celowych.
Autor i współautor 22 patentów i zgłoszeń patentowych (w tym 6 zagranicznych) oraz ponad 90 prac recenzowanych oraz 20 monografii i książek.
Działa w ZG FSNT NOT w Warszawie oraz w Oddziale wojewódzkim SIMP w Poznaniu pełniąc funkcję w-ce prezesa.
Wyróżniony wieloma odznaczeniami stowarzyszeniowymi, branżowymi i państwowymi.

 

Jerzy Mazur

Studia ukończył w roku 1973 uzyskując dyplom magistra inżyniera ogrodnictwa Akademii Rolniczej w Poznaniu. Bezpośrednio po studiach podjął pracę w Akademii Rolniczej w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Marcelin, jako straszy specjalista ds. naukowo – badawczych.
Od ponad 40 lat jest członkiem zarządu oddziału poznańskiego SITO – NOT, jest rzeczoznawcą w zakresie sadownictwa a także był wieloletnim przewodniczącym Jury Krajowych Wystaw Ogrodniczych, członkiem komisji kwalifikacyjnych sadowniczego materiału szkółkarskiego oraz komisji szkoleniowej przy Polskim Związku Działkowców w Poznaniu.

Prowadzi także szeroką działalność upowszechnieniową - szkolenia, pokazy praktyczne i seminaria dla producentów i służb doradczych Wielkopolski. Bierze również czynny udział w Festiwalach Nauki i Sztuki organizowanych przez Uczelnie wyższe w Poznaniu.

Za całokształt działalności produkcyjnej i wdrożeniowo – szkoleniowej w roku 2001 dr J. Mazur został nominowany w konkursie Wielkopolski Rolnik Roku, a w marcu 2009 podczas podsumowania VIII edycji Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku dr Jerzy Mazur został uhonorowany nagrodą Marszałka Województwa Wielkopolskiego tytułem „Wielkopolski Rolnik Roku 2008” oraz dyplomem i statuetką Siewcy.

Z okazji 100-lecia akademickich studiów rolniczo – leśnych w maju 2019 roku Kapituła obchodów przyznała dr Jerzemu Mazurowi Medal 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego.

 

Tadeusz Sęk
W latach 1955-58 studiował na Wydziale Mechanizacji Rolnictwa Politechniki Wrocławskiej, a następnie po likwidacji Wydziału we Wrocławiu na Politechnice Poznańskiej, którą ukończył w 1960 roku, uzyskując tytuł magistra inżyniera mechanika.

Z chwilą powołania na WSR w Poznaniu kierunku studiów „mechanizacja rolnictwa”, powierzono prof. Sękowi utworzenie Zakładu Eksploatacji Maszyn i Urządzeń Rolniczych, którego był kierownikiem do przejścia na emeryturę w 2007 roku.

Za całokształt działalności naukowo-badawczej i wdrożeniowej, a szczególnie za wkład w rozwój konstrukcji urządzeń do zbioru objętościowych produktów paszowych, przy zastosowaniu nowej technologii, otrzymał w 1984 roku indywidualną Nagrodę Wojewódzką „Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki i przemysłu”.
Uczestniczył wielokrotnie we wszystkich ważniejszych międzynarodowych wystawach maszyn rolniczych: Amsterdam, Bolonia, Brno, Hanower, Herning, Kielce, Lipsk, Moskwa, Wiedeń); zwiedzał również kilka ważniejszych fabryk maszyn rolniczych: Austria, Niemcy, Włochy, Holandia, Szwecja).