Organizator:

Sąd konkursowy - ITM

Podziel się

Panel ekspertów to wyselekcjonowany zespół, w którego skład wchodzą wybitni specjaliści reprezentujący odpowiednie dziedziny życia gospodarczego. Poznaj ekspertów konkursu o Złoty Medal targów ITM!

Jan Żurek - Przewodniczący panelu ekspertów

Profesor w swojej pracy zawodowej pełnił wiele ważnych funkcji, m.in. prorektora ds. współpracy z gospodarką Politechniki Poznańskiej, dziekana WBMiZ, dyrektora Instytutu Technologii Mechanicznej. Pracował także w Akademii Rolniczej w Poznaniu oraz w PWSZ Kalisz .
Działalność naukowo-badawcza dotyczy dyscypliny inżynieria mechaniczna, specjalność montaż i robotyzacja procesów technologicznych. Legitymuje się bogatym dorobkiem publikacyjnym, jest współautorem ponad 30 wdrożonych rozwiązań konstrukcyjno-technologicznych. Wypromował 7 doktorów.
Intensywnie współpracuje z przemysłem: doradca naukowo-technicznym ZEWB Metalplast w Poznaniu - wdrożenia wielu nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych; prezes zarządu i dyrektor generalny Jarocińskiej Fabryki Obrabiarek - restrukturyzacja i oddłużenie przedsiębiorstwa; wiceprzewodniczący i przewodniczący Rady Naukowej OBRUSN w Toruniu; wiceprzewodniczący Rady Naukowej COBR PEWB Metalplast w Poznaniu oraz członek Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek Precyzyjnych AVIA SA.

 

 

Krzysztof Netter

Absolwent Politechniki Poznańskiej z praktyką przemysłową. Doktor nauk technicznych w dyscyplinie naukowej inżynieria mechaniczna. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Technologii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej oraz na stanowisku zastępcy dyrektora Instytutu. Zajmuje się zagadnieniami konstrukcji nowatorskich rozwiązań maszyn i urządzeń w tym o unikatowych i nietypowych zastosowaniach. Brał udział w 8 dużych projektach badawczych B+R oraz udział w 11 wewnętrznych projektach badawczych Politechniki Poznańskiej, w tym Grant Rektorski. Autor lub współautor 8 patentów, w tym wdrożony do przemysłu. Autor 8 opinii o innowacyjności i  opinii o nowej technologii, 6 raportów „Stan techniki”, raportów z prac badawczych zleconych dla przemysłu. Jego prace konstrukcyjne i badawcze zostały wyróżnione ponad 20 nagrodami. Członek Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej oraz Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej. Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Odznaczony Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę oraz Srebrną Honorową Odznaką Stowarzyszenia Techników i Mechaników Polskich.

 

 

Jerzy Sobczak

Profesor, stopień doktora nauk technicznych uzyskał w Uniwersytecie Technicznym im. Piotra Wielkiego w Sankt Petersburgu, doktora habilitowanego na Politechnice Poznańskiej a tytuł profesora zwyczajnego został mu nadany przez Prezydenta RP. Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu Technicznego w Warnie (Bułgaria). Zasłużony Pracownik ITS i IOd. Profesor wizytujący na uczelniach zagranicznych, w tym w University of Wisconsin-Milwaukee, Osaka University i Tohoku University (Japonia) oraz w wielu przedsiębiorstwach przemysłowych. Członek towarzystw technicznych i naukowych w Polsce i za granicą (m.in. AFS, TMS, ICCE). Założyciel PTMK (Wiceprezes), członek honorowy STOP (wiceprezes), przew. Komitetu Metalurgii PAN, wiceprzewodniczący Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN. Laureat nagród krajowych i międzynarodowych (Maestro in Science-2012, Tribi Polonia Per Scientiam-2016). Autor 61 książek, broszur i ponad 500 prac z zakresu inżynierii materiałowej, 34 patentów krajowych i zagranicznych. Dyrektor IOd (2007-2017); obecnie profesor na Wydziale Odlewnictwa AGH oraz ekspert Bułgarskiej Akademii Nauk.

 

 

Jan Paweł Pilarczyk

Absolwent Politechniki Śląskiej (mgr inż.), doktor i doktor habilitowany oraz profesor tytularny nauk technicznych. Absolwent studiów podyplomowych we Francji. Stypendysta w Wielkiej Brytanii.
Całe życie zawodowe (lata 1963-2020) – w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach (od 2 lat – w Łukasiewiczu – Instytucie Spawalnictwa). W latach 1990-2015 był Dyrektorem Instytutu, a Instytut stał się wtedy „Polskim Spawalniczym Centrum Doskonałości”. Od 2020 roku na emeryturze.
Wykładał przez wiele lat w Politechnice Śląskiej i Politechnice Poznańskiej. Występował z wykładami zamawianymi w wielu ośrodkach.
Działał jako konsultant, wybierany członek lub przewodniczący w wielu gremiach naukowych, opiniodawczych, doradczych, programowych itp.
Nadal jest aktywnym członkiem Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk, członkiem Rady Programowej Centrum Laserowych Technologii Metali w Politechnice Świętokrzyskiej, członkiem Rady Naukowej Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie, członkiem Rady Technicznej Polskiego Rejestru Statków, Członkiem Zarządu Głównego SIMP.
Cieszył się dużym uznaniem zagranicą. Był wice-Prezydentem Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa oraz Prezydentem Europejskiej Federacji Spawalniczej.
Za zasługi był wielokrotnie odznaczany honorowymi i jubileuszowymi odznaczeniami państwowymi i stowarzyszeniowymi.

 

Dariusz Boroński

Kierownik Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn i Inżynierii Biomedycznej Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy (od 1 września Politechniki Bydgoskiej), Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna. W pracy naukowej zajmuje się głównie zagadnieniami związanymi ze zmęczeniem materiałów i konstrukcji, metodami eksperymentalnymi w budowie i eksploatacji maszyn oraz projektowaniem mechatronicznych układów badawczo-pomiarowych. Jest autorem oraz współautorów kilku nagradzanych w kraju i zagranicą systemów badawczych wspomagających badania zmęczeniowe. Opublikował około 120 krajowych i zagranicznych artykułów naukowych. W działalności dydaktycznej zajmuje się głównie zagadnieniami podstaw konstrukcji maszyn. Angażuje się także w przedsięwzięcia badawcze realizowane we współpracy z jednostkami gospodarczymi.

 

 

Arkadiusz Mężyk

Rektor Politechniki Śląskiej w kadencji 2016-2020 oraz 2020-2024, dziekan macierzystego Wydziału Mechanicznego Technologicznego w latach 2012-2016. Stopień doktora uzyskał w 1994 r., doktora habilitowanego w 2002 r., w 2007 r. prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk technicznych.
W 2008 r. został powołany w skład Rady Naukowej Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych OBRUM w Gliwicach, gdzie od 2009 roku był dyrektorem ds. technicznych, a następnie dyrektorem ds. rozwoju (do 2011). Był jednym z inicjatorów utworzenia na uczelni Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności, którym kierował w latach 2014-2015.

Od 2011 roku, jest członkiem Komitetu Mechaniki PAN oraz Komitetu Budowy Maszyn PAN, a w latach 2011-2015 uczestniczył w pracach Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN. 
W dorobku naukowym prof. A. Mężyka znalazło się 180 publikacji naukowych, 6 monografii naukowych, 18 patentów, 2 wzory przemysłowe, 9 zgłoszeń patentowych, 14 zakończonych przewodów doktorskich w charakterze promotora.
Prof. Mężyk został uhonorowany m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, „Diamentowym Inżynierem” Przeglądu Technicznego, Honorową Złotą Odznaką Krajowej Izby Gospodarczej, Nagrodą Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” – Promotor Polski oraz tytułem doktora honoris causa Gheorghe Asachi Technical University of Iaşi.

Główne obszary badawcze to dynamika maszyn, mechatronika oraz projektowanie pojazdów wojskowych.