Organizator:

Sąd konkursowy - Gardenia

Podziel się

Panel ekspertów to wyselekcjonowany zespół, w którego skład wchodzą wybitni specjaliści reprezentujący odpowiednie dziedziny życia gospodarczego. Poznaj ekspertów konkursu o Złoty Medal targów Gardenia!

Grzegorz Skrzypczak - Przewodniczący panelu ekspertów

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu: Absolwent Wydziału Rolniczego dawnej Akademii Rolniczej w Poznaniu (1975 r.). Obecnie kierownik Katedry. W latach 1991-1996 był Prodziekanem Wydziału Rolniczego ds. Studiów, natomiast w latach 1996-2002 Dziekanem tegoż wydziału. Następnie w latach 2002-2008 był Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. Funkcję Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego sprawował w latach 2008-2016 r. (dwie czteroletnie kadencje). Był Wiceprzewodniczącym Kolegium Rektorów Uczeni Akademickich i PAN m. Poznania. Niestrudzony propagator wiedzy na kursach, szkoleniach i spotkaniach z producentami z zakresu integrowanej ochrony roślin i stosowania herbicydów. Opublikował ponad 250 prac, w tym 150 oryginalnych prac naukowych i artykułów oraz ponad 100 innych opracowań i zaleceń praktycznych. Szczególnie zasłużony na rzecz rozwoju rolnictwa nie tylko wielkopolskiego, studiów rolniczych, badań naukowych oraz życia gospodarczego i kulturalnego środowisk wiejskich.

 

 

Jerzy Smardzewski

Profesor ukończył Technikum Drzewne w Słupsku i studia magisterskie na Wydziale Technologii Drewna Akademii Rolniczej w Poznaniu. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 2002 roku. Jest kierownikiem Pracowni Projektowania Mebli, w Katedrze Meblarstwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Odbył liczne zagraniczne staże naukowe. W latach 1997-2001 był dyrektorem ds. produkcji w fabryce mebli Balma S.A. Został wyróżniony Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej i Nagrodą Prezesa Rady Ministrów. Jego dorobek naukowy obejmuje łącznie ponad 390 publikacji, 11 książek, 9 patentów i 35 zgłoszeń patentowych. Jest członkiem rad naukowych czasopism posiadającch współczynnik wpływu IF. Jest na TOP 2% (2019) najbardziej wpływowych naukowców z całego świata.

Barbara Szpakowska   

Profesor jest pracownikiem naukowym w Katedrze Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jest specjalistą z zakresu kształtowania środowiska przyrodniczego, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania bogactwa i różnorodności zieleni.   

Jej prace eksperymentalne mają zarówno charakter poznawczy jak i aplikacyjny. Była współautorem opracowania aktualizacji układu przestrzennego zieleni Miasta Poznania. Odbyła staże m.in. w CIHEAM Instituto Agronomico Mediterraneo,  Lancaster University, Wageningen Agricultural University.  

Współpracowała  z 6 instytutami (m.in.  Norwegian  Institute for Water Research- NIVA, Swedish University of Agricultural Sciences).  Uczestniczyła  w 8 projektach badawczych i kierowała 2 z nich. Wyniki badań prezentowała na 85 konferencjach, w tym 27 zagranicznych.  Jej dorobek naukowy wyraża się autorstwem lub współautorstwem 186 publikacji.  Była promotorem 4 prac doktorskich, 79 prac magisterskich  i 40 prac inżynierskich.  

Agnieszka Krzymińska

Kierownik Katedry Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa oraz kierownik Studiów Podyplomowych Hortiterapia Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Autorka i współautorka prac naukowych, książek i rozdziałów w monografiach oraz artykułów popularyzujących wiedzę z zakresu roślin ozdobnych, szczególnie cebulowych.

Zastępca prezesa Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa. Członek Zarządu Stowarzyszenia Producentów Ozdobnych Roślin Cebulowych Członek Sądu Konkursowego Złotego Medalu Międzynarodowych Targów Poznańskich na targach Gardenia oraz Special Days. Międzynarodowy sędzia florystyczny, instruktor florystyki, mistrz w zawodzie florysta oraz egzaminator w zawodzie florysta.